یکشنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۵, ۰۳:۳۰
 
 

شرح وظایف دفتر امور تعاونیهای نوع جدید

شرح وظایف دفترامورتعاونی های نوع جدید

[تعاونی های سهامی عام، تعاونیهای فراگیرملی، تعاونیهای سهام عدالت و ...]

-    تهیه و پیشنهاد برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توسعه تعاونیهای حوزه دفتر و بودجه های سالانه مورد نیاز؛ درچارچوب سیاست ها و ضوابط ابلاغی و پیگیری تا تصویب نهایی؛ اجرای برنامه های مصوب و بودجه های ابلاغی که در حیطه عمل حوزه دفتر باشد.

-    تهیه اساسنامه ها و آئین نامه های نمونه و تدوین و ارائه روش های اداری مورد نیاز برای شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی های حوزه دفتر؛ درچارچوب قوانین و مقررات.

-        مشارکت در تهیه پیش نویس مقررات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی.

-    برنامه ریزی و پیگیری به منظور اعمال کمک و همکاری در تأسیس و گسترش شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر توسعه کارآفرینی.

-    همکاری در بررسی نیازهای اعتباری و مالی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه درگردش (ارزی وریالی)سالانه تعاونی های حوزه دفتر؛ همچنین نیازهای تکنولوژیک ، ماشین آلات و نهاده های مورد نیاز آنها.

-    نظارت و پیگیری روند شناسایی تعاونیهای مشمول دریافت کمک های دولتی و تسهیلات اعتباری حمایتی ، با هماهنگی دفتر اموراقتصادی, جلب و هماهنگی حمایت ها ، منابع و مشوق ها.

-    پیگیری جهت اخذ اعتبارات و منابع مالی تخصیصی به تعاونی های حوزه دفتر و نظارت بر حسن مصرف آن و ارائه گزارش های دوره ای عملکرد به مافوق.

-    تهیه شاخص های نظارت بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر, به منظور دسترسی به ارزیابی صحیح از نارسائی ها, نیازها, توانائی ها، امکانات آنها برای استفاده در برنامه ریزی ها و اعمال کمک و نیز پیشگیری از رکود غیرعادی فعالیت ها.

-    برنامه ریزی و پیگیری لازم به منظور تعیین تکلیف تعاونی های راکد و متوقف و هماهنگی با مراجع قضایی و سایر مراجع ذیربط جهت رفع مشکلات مالی و حقوقی اعضاء و سهامداران.

-    برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری و کارآمدی تعاونی های حوزه دفتر در انجام فعالیت ها و تحقق هدف های تعریف شده آن ها و درصورت لزوم کمک به بازسازی, نوسازی و توسعه کمی و کیفی آن ها؛ با هماهنگی و همکاری حوزه معاونت پژوهش و برنامه ریزی و حوزه معاونت کارآفرینی و توانمندسازی ودرچارچوب مصوبات کمیته بهره وری تعاون.

-    همکاری با دفتر ترویج و آموزش تعاونیها در ساماندهی و راهبری و ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و مدیریت و سایر آموزش های مورد نیاز ارکان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر و همکاری در ارزیابی مقدار تحقق یافته آن.

-        نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با تأکید بر موارد زیر:

·        نظارت برفرآیند تأسیس، ادغام، انحلال، تعیین هیأت تصفیه و هرگونه تغییر مواداساسنامه و صدور مجوزهای لازم.

·        نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده (12) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44, برای تعاونیهای سهامی عام.

·    نظارت بر برگزاری به موقع مجامع عمومی و بر حسن انجام آنها ودرصورت لزوم اعمال اختیارات تبصره(3) ماده(33) و تبصره(2) ماده(35) قانون برای شرکت های تعاونی فراگیرملی متعارف و اتحادیه های آن ها.

·        نظارت بر تشریفات بلوک بندی در تعاونی های سهامی عام.

·        نظارت بر فرآیند انجام انتخابات هیأت مدیره، بازرسان قانونی و انتخاب مدیران عامل.

·        رسیدگی به شکایاتی که مراجع ذیربط آن اقدام لازم بعمل نیاورده باشند.

·    پیگیری تخلفات ارکان و مسئولان متخلف در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی حوزه دفتر؛ با هماهنگی دفتر حقوقی.

·    پیشنهاد انجام اقدامات تنبیهی قانونی حسب مقررات مربوط به هرنوع از تعاونی ها؛ از قبیل سلب مزایا از تعاونی های متخلف، انحلال تعاونی ها، اعمال بند(17) ماده(66) قانون و سایر اقدامات قانونی مجاز به مافوق با هماهنگی دفتر حقوقی.

-        ارائه گزارش های دوره ای مستمر از نظارت های اعمال شده, به مافوق؛ با توجه به شاخص های نظارتی مصوب .

-        انجام مطالعات لازم در زمینه های موردنظر-معطوف به وظایف - براساس مصوبات شورای مطالعات و پژوهش های وزارتخانه.

-        استفاده مؤثر از ظرفیت اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون در انجام وظایف حوزه دفتر؛

-        مشارکت در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی, آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات حاکم بر تعاونی های حوزه دفتر.

-    همکاری با نشریات تخصصی تعاون و سایرواحدهای اداری و مراکز آموزشی وفرهنگی زیرنظر وزارت تعاون درجهت تهیه کتب وجزوات تخصصی و انتشار عملکرد تعاونی ها.

-        شرکت در جلسات شوراها، کمیسیون ها، کارگروه های تخصصی مربوط حسب مورد.

-        ارتباط دوسویه و هماهنگی مستمر با سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تعاونی های سهامی عام .

-        سایر امور محوله از سوی مافوق.